Kohlacker1

Kohlacker1

Einsatz auf dem Kohlacker am 16.06.