Kohlacker2

Kohlacker2

Einsatz auf dem Kohlacker am 16.06.