Kohlacker3

Kohlacker3

Einsatz auf dem Kohlacker am 16.06.