Kohlacker4

Kohlacker4

Einsatz auf dem Kohlacker am 16.06.